भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

भजन बिनु बीती उमर सगरी हो
निश दिन छलकत तेरी रीतत तेरी
जीवन की गगरी हो
भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

जग अटवी भटकत जुग बीते
अब चलो हरी डगरी हो
भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

कबहुँ न चैन भजन बिनु पैहो
जल बिन जीमु मछरी हो
भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

तजि जग हाट करील बसहु अब
श्याम प्रेम नगरी हो
भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

भजन बिनु बीती उमर सगरी हो
भजन बिनु बीती उमर सगरी हो

Leave a Reply